LOPD

Política de Protecció de dades

 
1. Drets d'informació

A efectes del previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Montiline 14, s.l., informen l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o Usuaris que han accedit a través de formularis electrònics propis del portal de Montiline 14, s.l.;habilitats al Lloc Web, o bé mitjançant missatges de correu electrònic. Els fitxers han estat degudament inscrits en l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

 

Atesa la vocació internacional de de Montiline 14, s.l., així com de les característiques dels diferents serveis i activitats que ofereix a través del Lloc Web, els informem que per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, Montiline 14, s.l. pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor de l’Montiline 14, s.l. per a les finalitats fundacionals. Les esmentades entitats podran estar domiciliades a l'estranger, fins i tot a països que no disposen d'un nivell de protecció equiparable al qual estableix la normativa vigent espanyola en matèria de protecció de dades i, en aquest cas, Montiline 14, s.l. es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a donar un tractament segur als moviments internacionals de dades que es puguin produir.

 

Certs serveis oferts al Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals.

 
2. Finalitat

Les dades que l'Usuari facilita són recollides per Montiline 14, s.l. amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tramitar els serveis que sol·liciti, així com facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.

 
3. Consentiment de l'Usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l'enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels nostres serveis, projectes, activitats, etc. L'Usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats domiciliades tant en territori espanyol com a l'estranger que prestin serveis de tractament de dades a favor de Montiline 14, s.l. per a les finalitats fundacionals. L'acceptació de l'Usuari perquè les seves dades siguin tractades, rebi comunicacions promocionals i publicitàries per via telemàtica o postal o a la transferència internacional de dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent.

 

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Montiline 14, s.l. són vertaderes i es fa responsable de comunicar a Montiline 14, s.l. qualsevol modificació d'aquestes.

 

4. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels Clients i Usuaris

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, d'acord amb els termes i condicions prevists a la pròpia LOPD.

 

Podrà exercir els esmentats drets dirigint-se al Centre de recepció de Montiline 14, s.l., Carretera d'Agramunt, 92 bis baixos - 25730 - Artesa de Segre. Tel 973 40 20 45, o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@montsec.org.

 
5. Seguretat

Montiline 14, s.l. manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, sens perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

 

Montiline 14, s.l. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, alhora que a conferir-los un tractament segur en les cessions i moviments internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.